کتاب از “نه” به “بله”

19,900 تومان 9,900 تومان

همه ما این واقعیت را می‌دانیم که تمام عمر خود با دیگران در ارتباط هستیم. از صبح که از خواب بیدار می‌شویم، به طور پیوسته با دیگران تعامل و گفت ‌و گو داریم. ما در همه این صحبت‌ها و گفت و گوها، به دنبال راهی برای بهتر متقاعد کردن دیگران خواهیم بود. یکی از بهترین جواب‌هایی که همه دوست دارند از دیگران بشنوند «بله» است؛ بنابراین اینکه پل‌های ارتباطی‌ از «نه» به «بله» چه چیزهایی می‌توانند باشند، موضوع این کتاب خواهد بود.

 

 

کتاب از “نه” به “بله”

19,900 تومان 9,900 تومان